ការបដិសេធ

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានា បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ លើកលែងតែវាត្រូវបានគេជឿថាមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះចំណេះដឹងដ៏ល្អបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Weadell Company Limited។ព័ត៍មានដែលបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺទាក់ទងតែទៅនឹងសម្ភារៈជាក់លាក់ដែលបានកំណត់នៅទីនេះ។Weadell Co., Ltd. សន្មត់ថាមិនមានការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មាននោះទេ។អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យមើលការណែនាំណាមួយនៅក្នុងបរិបទជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់ដែលមានបំណងដើម្បីកំណត់ថាតើសមស្របដែរឬទេ។